Warunki gwarancji Exterya

WARUNKI GWARANCJI EXTERYA SP. Z O.O.

I.  Ogólne warunki gwarancji

 1. EXTERYA Sp. z o.o. udziela gwarancji na wszystkie sprzedawane towary handlowe (dalej określane jako: ,,towary”) z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu, czyli źródeł światła, baterii, akumulatorów, itp.
 2. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do produktów sprzedawanych bezpośrednio przez EXTERYA Sp. z o.o. lub oficjalnego Dystrybutora produktów Exterya Sp. z o.o.
 3. Gwarancja udzielana jest na okres 24 msc.
 4. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu wystawienia faktury przez EXTERYA Sp. z o.o. lub oficjalnego Dystrybutora Exterya Sp. z o.o.
 5. Oficjalny Dystrybutor to firma która ma podpisaną umowę z Exterya na dystrybuowanie produktów Exterya.
 6. Oprócz zawartych w warunkach gwarancji EXTERYA Sp. z o.o., klient nie powinien sugerować się żadnymi innymi informacjami lub dokumentami.
 7. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne towaru powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedawanym towarze, tj. powstałych w wyniku wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych i projektowych lub wad materiałowych.
 8. Warunkiem skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji są w szczególności właściwy sposób przechowywania i prawidłowy montaż produktów przeprowadzony przez odpowiednia wykwalifikowane osoby oraz zgodna z instrukcją obsługi eksploatacja.
 9. Gwarancja nie obejmuje:
  1. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, m.in. przekroczenia dopuszczalnych temperatur otoczenia, chemicznych (np. agresywne środowisko) i wszystkich innych spowodowanych działaniem lub zaniechaniem użytkownika lub czynników zewnętrznych tj. niewłaściwe parametry pracy sieci zasilającej, m.in. przepięcia w sieci, wyładowania atmosferyczne, inne zakłócenia,
  2. używanie niezgodnie z instrukcją obsługi,
  3. uszkodzenia spowodowane przez czynniki obce, które dostały się do wnętrza towaru, np. wilgoć, korozja, pył,
  4. uszkodzeń powstałych w wyniku naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia podzespołów towaru,
  5. uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowo działającej instalacji,
  6. uszkodzeń powstałych na skutek:
   • nieprawidłowego montażu przez osoby niewykwalifikowane nie posiadające odpowiednich uprawnień elektrycznych- nieprawidłowego użytkowania towaru, niezgodnie z instrukcją obsługi oraz przeznaczeniem,
   • nieprawidłowo przeprowadzonej konserwacji,
   • zmian konstrukcyjnych towaru dokonywanych przez użytkownika bądź osoby trzecie,
   • okoliczności, za które nie odpowiada ani producent, ani sprzedawca, a w szczególności na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją montażu, użytkowania, albo innych przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich,
   • stosowania nieoryginalnych akcesoriów,
   • celowego uszkodzenia towaru,
   • napraw lub modyfikacji towaru wykonywanych przez klienta bez należytego, pisemnego upoważnienia ze strony EXTERYA Sp. z o.o.
 10. Przedstawiciel EXTERYA Sp. z o.o. ma prawo dostępu do wadliwych produktów.
 11. Dowód zakupu Produktów musi być udostępniony EXTERYA Sp. z o.o.
 12. Gwarancja nie obejmuje kosztów robocizny związanej z montażem i demontażem reklamowanych produktów.
 13. Źródła światła mogą być objęte oddzielną gwarancja, określoną w ogólnych warunkach gwarancji ustalanych przez ich producentów.

II.  Warunki szczegółowe

 1. EXTERYA Sp. z o.o. udziela gwarancji tylko Kupującemu.
 2. Jeśli produkt objęty niniejszą gwarancja zostanie przez Kupującego zwrócony zgodnie z postanowieniami punktu III ( Roszczenia Gwarancyjne) w wymaganym okresie czasowym, a EXTERYA Sp. z o.o. potwierdzi, że taki produkt spełnia warunki udzielonej gwarancji, EXTERYA Sp. z o.o. według własnego uznania – ‘naprawi albo wymieni produkt lub wadliwą część produktu’. Warunek ‘naprawi albo wymieni produkt lub wadliwą część produktu’ nie obejmuje pokrycia kosztów działań związanych z usunięciem albo ponowną instalacją produktu, w tym w szczególności kosztów robocizny.
 3. Przedstawiciele, dystrybutorzy oraz dealerzy nie są upoważnieni do dokonywania w imieniu EXTERYA Sp. z o.o. zmian ani korekt warunków gwarancji. Rozszerzenie gwarancji jest możliwe tylko po pisemnym upoważnieniu od EXTERYA Sp. z o.o.
 4. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do produktów, które zostały zainstalowane we właściwy sposób zainstalowane o ile wymaga tego typ towaru.
 5. EXTERYA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji o zasadności danego roszczenia gwarancyjnego.
 6. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadkach niemożności działania ani szkód wynikających ze zdarzeń losowych, nadużycia, niewłaściwego użycia lub użycia z naruszeniem stosowanych standardów, zasad lub instrukcji, w tym w szczególności obowiązujących w danym kraju najnowszych standardów branżowych w zakresie bezpieczeństwa.
 7. Niniejsza gwarancja traci ważność w przypadku dokonania napraw lub modyfikacji produktu bez upoważnienia pisemnego wystawionego przez EXTERYA Sp. z o.o.
 8. Warunki niniejszej gwarancji określają całość odpowiedzialności i zobowiązań EXTERYA Sp. z o.o. względem Kupującego oraz środków naprawczych przysługujących Kupującemu w związku z wadliwym lub niezgodnym ze stosownym opisem produktu dostarczonym przez EXTERYA Sp. z o.o.

III.  Roszczenia gwarancyjne

 1. Wszystkie wymienione w tym dokumencie okresy gwarancyjne mają zastosowanie jedynie w przypadku, że wyrób wadliwy zostanie dostarczony do EXTERYA Sp. z o.o. celem przeprowadzenia szczegółowej ekspertyzy wraz z kompletnie wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
 2. Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia wady produktu szczegółowo określa procedura reklamacji, stanowiąca załącznik do warunków gwarancji EXTERYA Sp. z o.o. w przypadku uznania roszczenia gwarancyjnego za zasadne, EXTERYA Sp. z o.o. pokryje koszty przesyłki. Jeśli produkt nie zostanie uznany za wadliwy ani spełniający warunków gwarancji, EXTERYA Sp. z o.o. obciąży Klienta kosztami odesłania produktu, a także kosztami przeprowadzonych testów i postępowania reklamacyjnego.

IV.  Roszczenia gwarancyjne

 1. Niniejsza gwarancja wyłącza odpowiedzialność EXTERYA Sp. z o.o.:
  – za instalację produktów, zapewnienie dostępu do produktów (rusztowania, windy itp.), szkody szczególne, uboczne i wtórne (w tym utratę zysków, szkody na mieniu lub inne koszty wcześniej niewymienione),
  – w przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego instalacji elektrycznej.
 2. EXTERYA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za warunki dostaw energii elektrycznej, w            tym za skoki napięcia, zbyt wysokie/niskie napięcie ani za systemy kontroli pulsacji prądu nie spełniające określonych dla produktów kryteriów , także tych zdefiniowanych w stosownych standardach.
 3. W przypadku uznania roszczenia Klienta oraz zwrotu opraw do EXTERYA Sp. z o.o. odpowiedzialność finansowa EXTERYA Sp. z o.o. ograniczona jest do wartości towaru.
 4. EXTERYA Sp. z o.o. nie odpowiada finansowo za zobowiązania w związku z działaniami podjętymi przez klienta mającymi na celu wymianę, naprawę lub modyfikacje towaru bez uzyskania wcześniejszej zgody EXTERYA Sp. z o.o., jak również działania zlecone przez klienta osobom trzecim.
Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00